Jdeme na katastr     2. díl

31.08.2021

Plomba a ochranná lhůta

Prodáváme nebo kupujeme byt, dům nebo třeba garáž. Nebo dáváme byt do zástavy a umožňujeme bance mít zapsané na listu vlastnictví zástavní právo. Máme za sebou podání návrhu na vklad, neboli jsme zažádali o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Odevzdali jsme příslušný formulář, zaplatili poplatek - co nás čeká nyní? Řízení samotné, kdy katastr bude náš návrh zkoumat, zda je oprávněný a kompletní a zda požadované změně nic nebrání. Zároveň účastníky vyrozumí písemně, případně i jinými formami komunikace. Celý proces provází tzv. zaplombování. Oč se jedná?

Plombu naleznete na listu vlastnictví v části D - Jiné zápisy pod položkou P - Plomby a upozornění

Plomba je upozorněním na listu vlastnictví v katastru nemovitostí, že se právních vztahů k nemovitosti začala dotýkat právní změna. Zaplombování je tedy upozornění, že na předmětné nemovitosti probíhá řízení, že se něco "děje". Katastr tak učiní nejpozději druhý pracovní den po obdržení návrhu na vklad. V praxi však bývá změna vyznačena téměř okamžitě po podání návrhu, takže po předání formuláře a úhradě poplatku si můžete hned požádat o list vlastnictví, kde plombu ihned uvidíte. To se hodí například, když je potřeba doložit bance, že návrh na vklad byl podán.

Jste-li vlastníkem nemovitosti, je katastrální úřad povinen vás nejpozději druhý den poté, co plombu vyznačil, o této skutečnosti informovat. Tuto informaci musí zaslat doporučeným odpisem na adresu trvalého pobytu, případně datovou schránkou, pokud ji máte zřízenu. Pokud při návrhu na vklad uvedete, že si přejete být informován také e-mailem nebo textovou zprávou, zašle katastr tuto informaci i takto. Informaci zašle katastr nejen vlastníkovi, ale také dalším osobám, jejichž práv se změna dotýká.

Dokud je nemovitost zaplombovaná, nelze s ní právně nakládat, což slouží jako ochrana před různými podvody s vlastnickými právy. Ani vlastník samotný se zaplombovanou nemovitostí nemůže právně nakládat, a například pokusit se prodat svůj dům dvakrát. Plomba je na listu vlastnictví zaznamenaná po celou dobu vkladového řízení a katastr ji zruší až po samotném povolení a provedení vkladu, případně rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí vkladu. Co se děje během této tzv. ochranné lhůty?


Ochranná lhůta

V ideálním případě se během samotné ochranné lhůty neděje nic - kromě toho, že katastrální úřad rozešle informace účastníkům, jejichž práva mají být navrhovanou změnou dotčena. Ochranná lhůta běží od okamžiku, kdy příslušný katastrální úřad oznámí vlastníkovi nemovitosti skutečnost, že jeho nemovitost byla dotčena změnou, tzn. v případě prodeje, že byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. (Dle § 16 odst. 1 katastrálního zákona je katastrální úřad povinen zaslat vlastníkovi takové oznámení do jednoho dne od obdržení návrhu na vklad.)

Lhůta, jak název napovídá, má ochranný charakter a zavedla se právě proto, aby se předešlo podvodným převodům nemovitostí. Katastrální pracovníci však nekontrolují pravost dokumentů, pouze zda obsahují veškeré náležitosti. Zde si dejte pozor na to, aby přiložené dokumenty, jako je například kupní smlouva, měly úředně ověřený podpis. Pokud by neměly, katastr vás vyzve, aby se všichni účastníci daného řízení dostavili osobně a své podpisy potvrdili. To samozřejmě znamená další zdržení, kterému je lepší se vyhnout předem.

Ochranná lhůta trvá 20 dní - kalendářních dní během kterých lze reagovat, ať už jste majiteli nebo jinými účastníky řízení. Dalších cca 7-10 dnů po uplynutí této lhůty pak zpravidla katastrálnímu úřadu trvá rozhodnutí o povolení vkladu. Proto je třeba počítat v součtu minimálně se lhůtou 30 dnů, po kterou bude vkladové řízení u katastrálního úřadu trvat - od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí až do samotného zápisu změny vlastnických práv.

Co katastr zkoumá, než je proveden vklad

Během řízení o povolení vkladu zkoumá katastr zejména:

  • zda navrhovanému vkladu nebrání nějaký zápis v katastru, právní předpis, rozhodnutí soudu nebo státního orgánu
  • zda je navrhovaný vklad odůvodněný obsahem předložených listin,
  • zda je právní úkon určitý, srozumitelný a v předepsané formě,
  • zda jsou účastníci oprávnění nakládat s nemovitostí,

Omezením pro vklad může být např. rozhodnutí stavebního úřadu, rozhodnutí finančního úřadu o vydání exekučního příkazu na prodej nemovitosti či rozhodnutí soudu (usnesení o vyhlášení konkurzu, usnesení o dražební vyhlášce atd.).

Na závěr: uvolnění kupní ceny a předání nemovitosti

Zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bývá v praxi rozhodující pro uvolnění kupní ceny z účtu advokátní, notářské či bankovní úschovy, v níž zůstávají peněžní prostředky složené kupujícím či jeho bankou uschovány po dobu vkladového řízení. Bývá zvykem, že lhůta pro výplatu kupní ceny běží od okamžiku, kdy byl schovateli předložen výpis z katastru nemovitostí, na němž je vyznačen kupující jako nový vlastník. K výše uvedeným cca 30 dnům trvání katastrálního řízení je proto ještě nutno připočítat dalších pár dní - někdy dva až tři, někdy týden. Předání může být nicméně smluvně upraveno i tak, že následuje teprve po připsání financí na účet prodávajícího. Předání nemovitosti kupujícímu je obvykle navázáno na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tato lhůta může proto běžet paralelně se lhůtou pro výplatu kupní ceny.